1991/1992
HAESEBAERT Nathalie

Avocat

Palais Amilcar
39, boulevard Carnot
06400 CANNES
FRANCE

04 93 39 74 20

nathalie_haesebaert@orange.fr